Normas xerais de participación

É importante ler estas normas e ser conscientes delas durante o transcurso da party. O feito de acceder ao recinto implica o voso coñecemento e aceptación das mesmas.

A ORGANIZACIÓN

A party un evento que, a pesar de estar patrocinado por diferentes entidades, lévase a cabo da man de voluntarios que compoñen a Organización. Devanditos voluntarios, como organizadores, velan polo correcto funcionamento de todos os aspectos do evento. Como tal, teñen que supervisar as actividades, os servizos prestados, e calquera aspecto que poida afectar aos usuarios. Entre os seus labores está, non só as orientadas a garantir os dereitos dos participantes, senón tamén as que teñen como obxecto facer que se cumpran as normas que a continuación se detallan. Todos e cada un dos organizadores contan con autoridade e respaldo da Organización para levar a cabo as accións que consideren oportunas para garantir o cumprimento das normas ou a aplicación das sancións correspondentes. Con todo, existe a figura de responsable de seguridade que estará debidamente identificado e que velará polo cumprimento destas normas e asistirá ao usuario ante calquera eventualidade que puidese producirse.

Prohíbese o uso de identificativos da Organización a aquelas persoas que non pertenzan á mesma. Todo aquel que se faga pasar por membro da Organización (portando a camiseta característica ou de calquera outra maneira) poderá ser sancionado.

Está igualmente prohibido portar camisetas da organización de anos anteriores sexa cal for a forma da que se obtivo a mesma.

O RECINTO

O lugar de celebración do evento é alugado a terceiros debido á idoneidade das súas instalacións, a súa localización, o seu tamaño, e as súas facilidades de acceso. Aínda que a Organización tentará en todo momento atender as demandas dos usuarios, existen certos servizos que quedan fóra do seu alcance, e baixo a responsabilidade do propio arrendador. O trato da Organización co arrendador é fluído e constante, e estas demandas son, normalmente trasladadas e atendidas con celeridade.

Doutra banda, todo o material necesario para montar a party tamén nos foi alugado. Esperamos que cada un saiba a importancia que ten o deixar todo o material do mesmo xeito en que o atopou.

HORARIOS e ACCESOS

O recinto permanecerá aberto 24 horas ao día durante toda a duración do evento, podendo os participantes (unha vez que estean debidamente acreditados) entrar e saír a calquera hora do día e da noite. Os accesos estarán en todo momento vixiados por persoal de seguridade. Tanto para poder entrar, como saír, será necesario facer uso da acreditación de participante, por motivos de seguridade.

Con todo, a acreditación dispón dun horario que se pode consultar na páxina web do evento e non será posible obter estas fóra do horario.

IDENTIFICACIÓN

Os usuarios que acudan á party recibirán, no momento de acreditarse, unha identificación persoal e intransferible que han de levar consigo en todo momento, e sempre visible.

O número asociado a cada acreditación é único e identifica a un participante en concreto, sendo responsabilidade do mesmo portar a identificación asignada ao seu nome no momento de acreditarse. Non poderá portarse acreditacións de terceiros aínda sendo estes compoñentes do mesmo grupo.

Dita identificación servirá tanto para acceder ao recinto e saír del, como para transitar entre as diferentes zonas do evento, ou mesmo para permanecer na zona asignada ao propio usuario. Esta identificación poderá ser solicitada por calquera organizador ou persoal de seguridade en calquera momento, para levar a cabo comprobacións de identidade ou, en caso extremo, se se decidise expulsar a algún infractor. É por tanto vital conservar dita identificación a recado e intacta durante toda a party.

En caso de perda da mesma deberá acudirse á acreditación sendo esta substituída sen custo para o usuario a primeira vez e anulada a extraviada. Futuras perdas supoñerán un custo ao usuario de 15€.

Menores ata 6 anos poden acceder sen inscrición (de 10:00 a 22:00). O pai ou nai deberán informar se veñen acompañados destes e facilitaráselles unha acreditación especial para o menor. A organización por motivos de espazo e seguridade, poderá limitar o número de acreditacións especiais para menores de 6 anos.

O uso indebido da acreditación sancionarase coa expulsión directa do evento.

COMPORTAMENTO XERAL

A Organización non pode responsabilizarse do comportamento dos usuarios cara a outros participantes, pero presupóñense unhas mínimas normas de civismo entre os asistentes. Tratar con respecto e educación ao próximo, evitar agresións verbais e/ou físicas, comportamentos indecentes ou actitudes agresivas son parámetros mínimos de convivencia. No caso de que nin sequera se respecten estas normas mínimas, a Organización poderá intervir para sancionar aos infractores, de maneira proporcional á actitude das persoas que xeren os conflitos. Basta con aplicar o sentido común para que a convivencia sexa agradable e satisfactoria: respectar a propiedade allea, non gritar, unha hixiene mínima, tanto no persoal como na nosa zona asignada, respecto aos compañeiros, problemas de vandalismo, etc. No caso de que a Organización detecte comportamentos conflitivos, intervirá para atallalos, podendo darse o caso de que se chegue a solicitar a intervención das autoridades policiais no caso de que os individuos amoestados persistan nas súas actitudes.

HIXIENE E ORDE

A cada usuario correspóndelle un posto fixo do que ha de ser responsable, no que á súa orde e limpeza se refire. Tanto durante o evento, como á finalización do mesmo, cada participante tentará, dentro dunhas marxes lóxicas, manter o devandito espazo limpo e en orde.

Os corredores son zonas de paso, e queda terminantemente prohibido obstaculizalos así como as mesas e zonas de traballo. No caso de que se detecten postos que dificulten o paso, ou cuxa hixiene sexa deficiente, a Organización solicitará aos seus propietarios que o ordenen ou limpen e, en caso de non ser atendidas as demandas, procederán a aplicar as sancións que se consideren oportunas. Repartidos polo pavillón atópanse colectores de lixo: tirar neles os desperdicios que se van xerando é un esforzo mínimo que se espera dos asistentes.

Ao finalizar a party revisaranse os postos dos asistentes, de atoparse algún que non cumprise con esta premisa, podería negárselle a súa futura participación no evento.

CUIDADO DO MATERIAL E DAS INSTALACIÓNS

Durante o evento ponse a disposición dos asistentes diverso material e servizos. O uso dos mesmos ha de ser o máis cívico posible. Se se detectasen comportamentos vandálicos, estes serán atallados e amoestados inmediatamente pola Organización. En casos extremos non se dubidará en expulsar ao/os causantes, facéndolles pagar os danos causados e, mesmo, presentando denuncia formal ante as autoridades competentes.

O material entrégase en perfecto estado para un uso correcto e debe revisarse o devandito material para advertir de calquera anomalía, xa que a organización non se fará responsable de calquera dano que poida ocorrer.

Así mesmo, o participante farase responsable de todo aquel material que introduza no recinto.

ELECTRICIDADE

A organización entrega unha toma de 230V a cada usuario. Esta toma eléctrica cumpre todos os requisitos necesarios para o seu uso e atópase certificada polo instalador. Todas as conexións cumpren a lei vixente e están estabilizadas. Polo tanto, a organización non se fai responsable dos deterioros dos aparellos electrónicos que estean conectados á mesma.

ROUBOS

No caso de que algún participante detecte que sufriu algunha subtracción, existe un protocolo de acción que empeza pola notificación ao responsable de seguridade da Organización.

A Organización tentará, na medida do posible, liquidar o incidente de maneira satisfactoria. Iso poderá levar a unha denuncia formal ante as autoridades policiais que deberá ser realizada polo usuario. En caso de ser así, tanto a Organización como o arrendador do recinto colaborarán coas autoridades facilitándolles toda a información que puidesen recompilar.

Se se chegase a identificar o ladrón por algún medio, a Organización procederá á expulsión inmediata do mesmo, reservándose o dereito para negarlle a participación en anos sucesivos. A expulsión do evento non substitúe nin é incompatible cunha denuncia legal cara ao infractor por parte do damnificado.

Con todo, a organización non se fai responsable de calquera roubo que suceda durante o evento.

PERDAS

No caso de que algún participante extravíe algún obxecto, deberá poñerse en contacto co responsable de seguridade da Organización. A Organización tentará, na medida do posible, liquidar o incidente de maneira satisfactoria.

En caso de atoparse obxectos extraviados ao concluír o evento, informarase aos seus respectivos donos, no caso de coñecerse, gardaranse nas dependencias da Organización un prazo máximo dun mes. De non ser reclamados e recolleitos devanditos obxectos transcorrido ese mes, a organización desfarase deles da forma que estime oportuna.

Con todo, a organización non se fai responsable de calquera perda que suceda durante o evento.

FUMAR, BEBER ALCOL E CONSUMIR DROGAS

As novas leis prohiben fumar en calquera recinto público pechado e, polo tanto, a Organización ha de facer cumprir dita lei. Queda prohibido fumar en calquera lugar do recinto salvo na zona habilitada para iso (no exterior do recinto), incluíndo os cigarros electrónicos. Esta prohibición é extensible, non só á zona de usuarios, senón tamén á cafetería, os baños, corredores, dormitorios, etc. Calquera que sexa sorprendido contravindo esta norma será sancionado.

De igual forma, non se permite consumir alcol nin drogas (nin, por suposto, o tráfico das mesmas) dentro do recinto (isto inclúe tamén os dormitorios e zonas contiguas), sexa cal for a gradación do mesmo. Se se detectasen usuarios que, baixo os efectos do alcol ou as drogas, estivesen a causar problemas, estes poderán ser amoestados pola Organización de maneira proporcional aos problemas causados ou á actitude da persoa para sancionar.

ZONAS EXTERIORES

Os usuarios deberán permanecer dentro das áreas habilitadas para o evento e deberán utilizar as portas destinadas para ese efecto. Polo tanto, queda prohibida a saída por calquera outra porta, salvo para as persoas autorizadas. Estoutras portas (que permanecen abertas por motivos de seguridade) dan paso a zonas non supervisadas de tránsito de vehículos ou zonas non permitidas polo arrendador co risco que leva a presenza de persoal non autorizado.

ELECTRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELLOS

Os postos dos usuarios dispoñen de alimentación eléctrica; un enchufe por participante. Os participantes poderán (e deberán) levar regletas de alimentación que permitan conectar varios equipos a un único enchufe. Dita alimentación está destinada aos equipos informáticos que os participantes queiran traer, pero baixo ningún concepto, para o uso de electrodomésticos, ventiladores ou outros aparellos. A razón diso é que ditas máquinas poden causar problemas de tensión que dean lugar á perda de alimentación de grandes zonas de usuarios.

Polo tanto, queda prohibido o uso de aparellos de cociña como poden ser tostadoras, sandwicheiras, cafeteiras, quentadores de auga, planchas, neveiras, microondas ou calquera outro aparello que estime a organización.

Non está permitido o uso de asadores, grelladas, hornillos ou elementos similares.

En relación a calquera outro aparello que non se mencionou, quedará a discreción da Organización (na persoa de calquera dos seus integrantes) a catalogación do mesmo e a súa posibilidade de utilización na zona de usuarios; sendo esta decisión indiscutible e inapelable. No caso de que se detecten aparellos prohibidos, estes serán confiscados pola Organización ata a finalización do evento, o cal tamén poderá ir acompañado dunha sanción.

En caso de dúbida, e antes de conectar calquera dispositivo, deberase acudir ao Organizador responsable de seguridade pertinente, o cal decidirá se o aparello pode ou non ser conectado á rede eléctrica do evento.

NEVEIRAS

Os participantes teñen dereito a introducir alimentos propios e bebidas non alcohólicas no recinto. Para a conservación das mesmas, no caso de que se desexe, poderanse utilizar neveiras portátiles, sempre tendo en conta a seguinte restrición: non se permiten sistemas de refrixeración de alimentos e bebidas que necesiten para o seu funcionamento de corrente eléctrica, sexa cal for a natureza da mesma: alimentación directa a 220v, transformadores, USB, ou a través da fonte de alimentación do PC. Polo tanto, só se permite levar ao evento neveiras portátiles non eléctricas. Calquera outra neveira poderá ser utilizada na zona habilitada para ese efecto na zona de comedores.

Todas aquelas neveiras que contraveñan o arriba descrito serán confiscadas ata a finalización do evento.

RUIDOS, BERROS E ALTOFALANTES

Como medida de respecto cara ao próximo, non se poderán usar altofalantes individuais conectados aos computadores. A única música de ambiente permitida será aquela que poña a Organización a través do seu sistema xeral de son. Os participantes deberán usar auriculares se queren escoitar música, películas ou efectos sonoros das producións nas que estean a traballar ou dos xogos nos que están a xogar. Todos os altofalantes que sexan atopados pola Organización serán confiscados e entregados ao concluír o evento. De igual maneira, esta norma aplícase aos equipos de música.

Moitas das producións que levan a cabo durante a party serán proxectadas nas pantallas xerais. Por simple respecto e educación cara aos autores das mesmas, deberase gardar silencio durante a súa proxección, considerando a Organización que o contrario pode chegar a ser causa de sanción.

Como regra xeral e, especialmente na zona de dormitorios, os participantes deberán manter unha actitude moderada, evitando berros, ruídos excesivos, usos de bucinas, carreiras e calquera outra actividade que poida resultar molesta para o resto de asistentes.

LÁSERES, FOCOS, LANTERNAS E PROXECTORES

Dado o risco que implican, non se permite o uso de láseres durante toda a duración do evento, ben sexan estes portátiles, fixos, ou motorizados. A mesma norma aplícase ao uso de focos. Tanto os láseres como os focos que sexan detectados serán retirados pola Organización e devoltos ao seu propietario ao final do evento. A pesar de que sempre existirá unha iluminación mínima en todas as zonas, os participantes poderán usar lanternas para moverse polo recinto, a condición de que se faga un uso responsable das mesmas, así como lámpadas de tipo flexo para proporcionar iluminación ao seu posto de usuario.

Proxectar en zonas do recinto sen autorización por parte da Organización está prohibido igualmente.

PATÍNS, PATINETES E MONOPATÍNS

O único modo de transporte dentro do recinto é a pé. Non se permiten nin patíns, nin patinetes, monopatíns, bicicletas, ou calquera vehículo similar. No caso de que algún participante sexa sorprendido utilizando algún deles, este será confiscado e o infractor sancionado. Algúns integrantes da Organización, pola natureza do seu traballo, necesitarán trasladarse polo pavillón en vehículos, motorizados ou non. Nese caso, os devanditos vehículos irán debidamente identificados como autorizados pola organización.

Para o transporte do equipamento, cada usuario poderá utilizar, en caso de desexalo, carros, carretillas, plataformas con rodas ou aparellos similares. Pero iso, unicamente durante o proceso de montaxe e desmontaxe. Unha vez instalado o equipo, cada usuario deberá recollelos para non ocupar sitio innecesario e que non sexan causa de posibles accidentes.

Está terminantemente prohibido acceder ao recinto do evento con carros, do tipo dos utilizados en supermercados, independentemente da súa procedencia.

DRONES

Non se poderá voar drones no recinto, excepto nos lugares e horarios habilitados para iso (se hai).

ESPAZO PARA PERNOITAR

A Organización dispuxo dun espazo para durmir que estará convenientemente sinalado. Cada participante deberá levar o seu propio material de acampada (saco de durmir, esterilla, colchón inchable ou tenda de campaña), axustando o tamaño ao número de persoas que as vaian a utilizar.

Espérase do participante a súa implicación na distribución deste espazo, aliñándose entre eles para deixar paso ata as vías de evacuación marcadas no chan, evitando ocupar estas, e calquera disposición grupal. A Organización verase na obrigación de pedir aos responsables a retirada dos elementos que non sigan estas indicacións, a fin de evitar dificultades de espazo.

Así mesmo, sen menoscabo do anterior, quedan expresamente prohibidas as tendas de campaña que precisen algún tipo de cordas de fixación. É dicir, só se admitirán as de tipo automontable.

CADEIRAS E COLCHÓNS

A Organización pon a disposición de cada usuario unha cadeira durante todo o evento. Aquel que o desexe poderá traer a súa propia cadeira para utilizala no seu lugar, pero non se permitirán asentos que poidan obstaculizar ou dificultar o paso. Quen prefira a cadeira oficial terán en conta o seguinte: cada participante ha de utilizar unha soa cadeira, estando prohibida a acumulación das mesmas. Se se detectasen usuarios con varias cadeiras, a organización retirará as cadeiras extra. Pode darse o caso de que unha cadeira rompa; se isto sucedese, o seu propietario levaraa á Organización para que lle sexa substituída por unha nova. Calquera cadeira con dano será retirada pola organización non podendo usarse as mesmas para a súa acumulación.

A zona de usuarios está destinada ás actividades e uso e goce da rede; non a durmir. Polo tanto, prohíbese o uso de hamacas, colchóns, colchonetas, sofás, cadeiras de brazos e asentos inchables dentro do recinto da party (que serán confiscadas ata a conclusión do evento). Aqueles que queiran durmir han de facelo na zona de dormitorios.

POSTOS E ZONAS DE PASO

Cada inscrición dá dereito a utilizar un único posto (sempre que este fose outorgado no proceso de inscrición previo), debidamente identificado e asociado ao usuario. Prohíbese a venda de calquera produto no posto e lugares non autorizados. Prohíbese o uso de postos alleos, a ocupación de postos contiguos e, especialmente, o uso de corredores e zonas de paso como 'ampliación' do posto de usuario. Cando se vexan situacións similares, a Organización encomiará ao usuario a replegarse ata a zona asignada e, se a súa petición fose desobedecida, procederá a sancionar consecuentemente ao infractor.

Se o posto non é ocupado en 24 horas a partir do inicio do evento este pasará a ser propiedade da organización, que poderá outorgalo a outro participante.

En casos excepcionais a organización poderá autorizar algunha excepción a esta regra.

SOFTWARE E PIRATERÍA

A copia de programas cuxa licencia non o permite, e de música ou outro material audiovisual con dereitos de autor é unha actividade constitutiva de delito. A Organización nin ampara, nin simpatiza co uso ilegal de software, nin coa piratería do mesmo e/ou a contravenencia das leis que rexen os dereitos de autor. O único tipo de software que se autoriza a ser copiado a través da rede do evento serán os traballos realizados por cada un dos grupos ou persoas asistentes ou todo aquel software que permita a súa copia (Software Libre, Shareware, Freeware, Licenzas de Música Libre, etc.).

En todo caso, a organización do evento non se fai responsable dos contidos dos equipos informáticos dos asistentes ou dos arquivos que se puidesen compartir, con independencia de que fosen descargados da internet durante o evento ou fosen trasladados a ela dentro dos seus computadores.

EQUIPAMENTO DE REDE E INSTALACIÓNS DE COMUNICACIÓNS

Os switches de comunicacións, diferenciais de luz, enchufes, cableado xeral, fibras ópticas e outras instalacións comúns só poden ser operados polo persoal da Organización. Calquera participante que sexa sorprendido tentando manipulalos será sancionado sen dereito a réplica, podendo chegar a ser expulsado en función da gravidade da acción.

A Organización pon a disposición de cada participante un único cable UTP que o conecta á rede de comunicacións (queda prohibido o uso de varios cables de rede para un único participante, ou o cambio do cable propio polo dos postos adxacentes). Se o cable correspondente a un usuario non funcionase ou estivese en mal estado, o usuario afectado deberá acudir ao cubículo destinado aos Organizadores de redes para que o seu problema se vexa liquidado con moita brevidade.

No caso de que un participante queira utilizar de maneira simultánea máis dun equipo conectado á rede de comunicacións, poderá optar pola utilización de switches e routers da súa propia propiedade. Pero, para iso, deberá presentar previamente o devandito equipo á Organización (área de Redes) para o seu visto e prace, momento no cal (se procede, e tras instruír ao usuario convenientemente) serán identificados como 'aceptados'. Todos aqueles equipos de comunicacións particulares que se atopen en funcionamento e que non conten coa identificación de validación correspondente, serán confiscados ata o final do evento e o seu dono sancionado.

USO DA REDE

Tanto a rede local como o acceso a Internet é un ben compartido que debemos coidar todos. Calquera intento de sabotealo ou causar o seu mal funcionamento (ataques de rede, uso de bots, xeración de virus, vermes, servidores DHCP, software malicioso, etc.) que sexa detectado pola Organización será sancionado, podendo chegar a expulsar ao infractor.

A Organización non é responsable da protección informática dos equipos dos participantes, polo que se recomenda o uso privado de antivirus e software de firewall, así como o parcheo das últimas actualizacións dos sistemas operativos. A Organización tampouco se fai responsable de non poder proporcionar un servizo constante de rede aos participantes, se esta desconexión é debida a causas descoñecidas ou non atribuíbles aos responsables do seu correcto funcionamento.

ÁREAS DE CONTROL

Existen diversos cubículos destinados a albergar tanto aos responsables de diversas áreas, como a prover os servizos correspondentes: Redes, Servidores, Pantallas, Xogos, Acreditacións, Almacéns, etc. Nestas zonas só está permitida a presenza de organizadores. Calquera participante que sexa sorprendido nalgunha delas sen un permiso explícito dos responsables da devandita zona será instantaneamente expulsado do evento.

Para poñerse en contacto cos Organizadores que se atopen dentro dos diferentes cubículos, polo motivo que fose, existe na parte exterior unha escaleira disposta para ese efecto, que permite unha comunicación rápida e directa coa Organización.

ÁREAS E ACTIVIDADES

As normas aquí referidas fan referencia ao comportamento xeral dos participantes, e todos e cada un dos organizadores velarán polo cumprimento das mesmas. Desta maneira, calquera integrante da Organización terá, de maneira individual, autoridade para aplicar as sancións que considere oportunas en caso de detectar faltas e incumprimentos.

Durante o transcurso do evento lévanse a cabo innumerables actividades que son supervisadas e coordinadas por responsables específicos da organización. Estas actividades teñen normas particulares que han de ser coñecidas por todos aqueles que queiran participar nelas, e que serán xestionadas polos respectivos responsables de cada área.

COMPETICIÓNS E PREMIOS

Para poder participar nas competicións con premios en metálico deberase contar cun posto de participante. Non se poderá tomar parte nunha competición oficial se non se dispón dun posto na party e este non foi ocupado por un computador ou consola.

A área de 'Outras Actividades' queda fóra desta restrición.

Todo aquel agraciado con algún premio material (isto é, non en metálico) deberá estar presente na entrega de premios para a recollida do mesmo. En caso de non poder asistir á entrega de premios, poderá delegar a recollida do premio a unha terceira persoa. Dita persoa deberá portar unha fotocopia do DNI do premiado, así como o seu DNI e unha autorización debidamente redactada e asinada por parte do premiado na que figuren ámbolos dous DNIs. O premio material baixo ningún concepto se enviará por mensaxería.

De non cumprirse estes requisitos, o premio pasará a formar parte dos activos da Organización para todos os efectos.

Os premios en metálico estarán suxeitos ás retencións oportunas e serán abonados mediante transferencia bancaria antes de finalizar o ano. Os datos necesarios deberán ser enviados por mail á organización do evento no prazo de 1 mes tras a finalización do evento (caso contrario perderase o dereito para percibir a cantidade económica obtida).

No caso de que o premiado non sexa residente en España estarase ao que dispoña o correspondente Convenio de Dobre Imposición entre España e o país de residencia e practicarase a retención prevista no Convenio. Para os casos de Convenios que establezan que se debe tributar no país de residencia, o premiado non residente deberá achegar o correspondente certificado de residencia fiscal emitido polas autoridades fiscais do seu país, de maneira que xustifique a non obrigación de practicar retención. En caso contrario, practicarase a retención correspondente. Nos casos nos que non exista un Convenio de dobre imposición entre ámbolos dous países, estarase ao establecido na normativa interna española.

Os certificados de residencia fiscal que se presenten terán un prazo de validez dun ano a partir da data da súa expedición e deberán estar en castelán. No certificado deberá constar expresamente que o premiado é residente no sentido definido no Convenio.

SANCIÓNS

As sancións que se aplicarán no caso de que se incumpran as normas poden ser de diferente natureza, e a súa dureza dependerá da gravidade da infracción sancionada (a acumulación de sancións menores poderá implicar, de maneira automática, a aplicación dunha sanción maior). A Organización poderá aplicar, de menos a máis gravidade, as seguintes accións, ou calquera combinación delas:

  • Amoestación verbal de maneira privada ao infractor.
  • Amoestación pública a través dos sistemas xerais de megafonía.
  • Retirada dos servizos de rede durante un período de tempo variable.
  • Retirada definitiva dos servizos de rede.
  • Confiscación dos elementos que motivan o incumprimento das normas, sendo estes devoltos unha vez conclúa o evento, ou no momento no que o usuario decida abandonar definitivamente o recinto.
  • Retirada da identificación e expulsión temporal do recinto da persoa infractora.
  • Retirada da identificación e expulsión definitiva do recinto para o infractor.
  • Rexeitamento da inscrición do infractor en posteriores edicións da party.
  • Denuncia interposta pola Organización contra o infractor ante as autoridades policiais competentes.

Todo aquel participante que resultase gañador nalgunha categoría premiada e que infrinxise algunha norma perderá o dereito ao devandito premio ademais da sanción correspondente.

A organización resérvase o dereito para denegar a participación de calquera persoa neste evento e/ou a expulsalo, en calquera das súas fases, naqueles supostos nos que na opinión da Organización, algún dos seus participantes incorrese, por calquera razón, nunha conduta ofensiva, contraria á lei, á moral, á orde pública ou que de calquera outro modo puidese lesionar ou causar un prexuízo á súa imaxe, ou a terceiros.

 

 

^subir

 

 

twitter facebook